Nuori nainen odottaa Terveystalon odotustilassa.

Suomalaisten parhaaksi ja yhteiskunnan hyödyksi

Meillä on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, sillä turvaamme terveydenhuoltoa ja -hoitoa. Toimimme aina potilaan parhaaksi.

Yhteiskunnallinen rooli tuo mukanaan vastuuta

Tärkeä tehtävämme on huolehtia siitä, että lääkkeet ja terveystuotteet toimitetaan nopeasti ja laadukkaasti ympäri Suomen. Olemme osaltamme varmistamassa lääkkeiden ja terveystuotteiden saatavuutta ja kehitämme aktiivisesti lääkejakelun laatua.

Sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuustamme sekä ympäristö- ja yritysvastuustamme kerromme täällä.

Suomessa lääkkeiden ja terveystuotteiden saatavuus on erinomaisella tasolla, vaikka maailmanlaajuiset saatavuushäiriöt ovatkin lisääntyneet viime vuosien aikana.

Olemme päivittäin yhteydessä lääke- ja terveystuoteyrityksiin, jotta kaikki toimitusketjun osapuolet ovat tietoisia saatavuudesta tuotetasolla. Saamme ja jaamme tietoa toimituskatkoista ja muista tilanteista, jotka saattavat aiheuttaa puutteita.

Myyntiä ja asiakastilauksia ja -toimituksia seuraamalla näemme, mihin tuotteisiin on kohdistunut poikkeuksellista kysyntää. Näin tiedämme, mitkä tuotteet ovat loppuneet ja päätyneet jälkitoimituksiin tai ovat lähiaikoina loppumassa.

Hätätoimitus turvaa elintärkeiden lääkkeiden toimituksen vuorokauden sisällä. Jos apteekista ei löydy asiakkaan tarvitsemaa lääkettä, apteekki voi tilata tuotteen hätätoimituksena. Muut hätätoimitukset koskevat lääketieteellisiä hätätapauksia, kuten myrkytystilanteita. Näissä tapauksissa toimitamme lääkkeitä sairaaloihin myös yöaikaan ja viikonloppuisin.

Turvaamme toimittamiemme lääkkeiden laatua aktiivisesti. Kartoitamme jatkuvasti mahdollisia riskejä ja heikkoja kohtia toimitusketjussa ja kohdennamme toimenpiteitä siihen, että riskit eivät toteutuisi.

Varmistamme, että lääkkeiden teho ja turvallisuus eivät vaarannu, kun valmiste on hallinnassamme ja käsittelyssä. Apteekit, sairaalat ja sairaala-apteekit raportoivat meille mahdollisista tuotevirheistä, joista välitämme tiedot valmistajille.

Seuraamme tarkalla silmällä keräilyvirheitä ja lääkkeiden hävikkiä. Keräilyvirheitä on ollut aina hyvin vähän, ja olemme vähentäneet virheitä entisestään parantamalla järjestelmiämme ja ottamalla käyttöön uusia työvälineitä.

Laatu on tärkeä osa jokapäiväistä työtämme. Muuttuvien vaatimusten mukanaan tuomat velvoitteet ajavat meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti.

Teemme kehittämistyötä myös omaehtoisesti, sillä uskomme, että kaikkea voi aina tehdä vielä paremmin. Kehitämme järjestelmiämme, toimintamallejamme ja prosessejamme jatkuvasti ja moniammatillisesti eli kehityshankkeisiin osallistuu useita eri toimintojamme.

Kehitämme toimintaamme myös asiakkailta saamamme palautteen pohjalta. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaidemme näkemyksiä.

Teemme säännöllisesti sisäisiä auditointeja. Auditoinnit ovat lainsäädännön sanelemia, mutta lisäämme niihin aina kehittämisnäkökulman ja pohdimme, miten voisimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Sisäisten auditointien tarkoituksena on sekä varmistaa lainmukainen toiminta että miettiä, miten voisimme tehdä asiat entistä paremmin.

Meillä on ollut ISO 9001 -laatusertifikaatti vuodesta 2004 asti. ISO 9001 -sertifioidun johtamisjärjestelmän ydin on asiakaslupauksen täyttäminen sekä jatkuvan parantamisen periaate.

Valtaosa Suomessa käytettävistä lääkevalmisteista tuotetaan ulkomailla. Lääkkeiden tuotantoketjun häiriöt näkyvät tilapäisinä saatavuushäiriöinä myös Suomessa. Joissain tilanteissa lääkevalmistetta saadaan vain niukasti Suomeen. Tällöin lääkeyritys voi joutua tekemään päätöksen, että lääkettä priorisoidaan esimerkiksi sairaalahoidossa oleville potilaille.

Näissä tilanteissa tarjoamme malleja lääkkeiden niukkuudenjakoon. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä lääkeyhtiön kanssa pohdimme, miten lääkettä saadaan toimitettua mahdollisimman monelle tai sitä eniten tarvitseville.

Lääketehdastoimilupamme ansiosta lääke-erä, jonka kaikkia myymiseen tarvittavia sertifiointeja ei ole vielä saatettu loppuun, voidaan lähettää valmistajalta meille etupainoitteisesti. Jakelemme lääkkeen heti, kun lääke-erän sertifiointi on valmistunut. Menettelyllä voidaan nopeuttaa lääkkeen saamista potilaille tilanteissa, joissa valmiste on väliaikaisesti loppu Suomesta.

Saatavuushäiriötilanteissa etsimme ja maahantuomme erityisluvallisia lääkevalmisteita. Erityislupavalmiste on lääkevalmiste, jolla ei ole Suomessa myyntilupaa, mutta jolle FIMEA on myöntänyt poikkeusluvan määräajaksi potilaiden hoidon turvaamiseksi. 

Ota yhteyttä: