Tietosuojaseloste asiakkaille ja sidosryhmille

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tamro Oyj (0533965-2), Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tamro Legal, puhelinvaihde 020 44511

3. REKISTERIN NIMI

Tamron asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Tamron välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys kuten asiakkaan edustaman yrityksen sopimuksen toimeenpano.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Tamron liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
 • Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

 • Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
 • Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa ja automaattipalvelut, mukaan lukien asiakaspalvelukeskuksen puheluiden taltiointi. 
 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot.
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tamro säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin sopimus tai asiakassuhteen hoitamiseen tai viranomaisvaatimuksiin perustuen on tarpeen.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn edustamalta yhtiöltä, rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan Tamron konserniyhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisiin muihin Tamron henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tamron valituille yhteistyökumppaneille tämän tietosuojaselosteessa kuvatun käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta Tamron tai Tamron lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Osa Tamron IT-palveluista on kuitenkin ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan. Niissä tapauksissa, joissa Tamron palveluntarjoajat käyttävät EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevia alihankkijoita, varmistetaan, että kyseiset tiedot on suojattu asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla muun muassa käyttämällä EU-komission mallilausekkeita ja muita vaadittavia suojatoimia.

9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Tamron asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi tehdä tietojensa korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Tamron vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Tamrolle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröity voi antaa Tamrolle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

11. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Tamroon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tamro.com Tamron toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Tamro Oyj / Tietosuojavastaava, Rajatorpantien 41 B, 01640 Vantaa. Tamro voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tietosuojaseloste: puhelu- ja kokoustallenteet

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tamro Oyj (0533965-2), Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tamro Legal, puhelinvaihde 020 44511

3. REKISTERIN NIMI

Tamron puhelu- ja kokoustallennerekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakaspalvelun laadun varmistaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen. Asiakaspalvelun kehittämiseksi tallenteita voidaan käyttää asiakaspalveluhenkilöstön koulutuksessa ja palvelutasotutkimuksissa sekä ohjeistuksen kehittämisessä. Virtuaalitapaamisten tallennuksia tehdään käydyn keskustelun dokumentoimiseksi Tamron sisäisistä kokouksista sekä Tamron ja Asiakkaan välillä olevan käytyjen tapaamisten osalta silloin kun kyse on sopimuksen toteuttamisesta. 

Lisäksi Tamro voi tallentaa sisäisten kokousten ja tiedotustilaisuuksien puheluita. Näiden tallenteiden tarkoituksena on tiedon jakaminen Tamron sisäisesti. Tällöin tietojen tallennuksen perusteena on Tamron oikeutettu etu.

Tallennuksen ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Tamron välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys kuten asiakkaan edustaman yrityksen sopimuksen toimeenpano. 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tamro tallentaa kaikki asiakaspalveluun soitetut puhelut sekä ne skype puhelut joiden kutsussa on maininta tallennuksesta. Puheluista tallentuu puhelun aikana käyty keskustelu kokonaisuudessaan sisältäen jaetut esitykset sekä chat keskustelut.

Lisäksi rekisteri sisältää tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde. Tamron puheluun liittyvän henkilön nimen sekä asiakkaan yhteystiedot mikäli ne ovat puheluun tai kokoukseen osallistumisen yhteydessä tulleet Tamron tietoon.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tamro säilyttää tiedot vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten tiedot on kerätty. 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan asiakkaalta tai puhelun osallistujalta itseltään tai puheluun osallistuvalta Tamron henkilöltä. 

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan Tamron konserniyhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisiin muihin Tamron henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 

Tietoja ei luovuteta Tamron tai Tamron lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.Tietoja ei luovuteta säännöllisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Osa Tamron IT-palveluista on kuitenkin ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan. Niissä tapauksissa, joissa Tamron palveluntarjoajat käyttävät EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevia alihankkijoita, varmistetaan, että kyseiset tiedot on suojattu asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla käyttämällä EU-komission mallilausekkeita tai varmistamalla tietojen vastaanottajan kuuluvan Privacy Shield -järjestelmän piiriin.

9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Osa tiedostoista on lisäksi suojattu salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDETRekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Tamron asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamistaRekisteröity voi tehdä tietojensa korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Tamron vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseenSiltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.Muut oikeudetMikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Tamrolle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröity voi antaa Tamrolle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja 11. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Tamroon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tamro.com Tamron toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Tamro Oyj / Tietosuojavastaava, Rajatorpantien 41 B, 01640 Vantaa. Tamro voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tietosuojaseloste erityistoimituksen asiakkaille

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tamro Oyj (0533965-2), Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tamro Special Delivery Services (Erityistoimitukset), puhelinvaihde 020 44511

3. REKISTERIN NIMI

Tamron Special Delivery Service rekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Tamron välinen asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys kuten asiakkaan edustaman yrityksen sopimuksen toimeenpano.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asiakassuhteen hoitaminen, ja asiakaan tekemän tilauksen toteuttaminen. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

 • Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tamro säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin sopimukseen tai asiakassuhteen hoitamiseen tai viranomaisvaatimuksiin perustuen on tarpeen.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan Tamron valituille yhteistyökumppaneille tämän tietosuojaselosteessa kuvatun käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta Tamron tai Tamron lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Osa Tamron IT-palveluista on kuitenkin ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan. Niissä tapauksissa, joissa Tamron palveluntarjoajat käyttävät EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevia alihankkijoita, varmistetaan, että kyseiset tiedot on suojattu asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla muun muassa käyttämällä EU-komission mallilausekkeita ja muita vaadittavia suojatoimia.

9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Tamron asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi tehdä tietojensa korjauspyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Tamron vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Tamrolle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröity voi antaa Tamrolle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja. 

12. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Tamroon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tamro.com Tamron toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Tamro Oyj / Tietosuojavastaava, Rajatorpantien 41 B, 01640 Vantaa. Tamro voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tietosuojaseloste MyTamro eLearning-asiakkaille

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tamro Oyj (0533965-2), Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

MyTamro eLearning, puhelinvaihde 020 44511

3. REKISTERIN NIMI

Tamron My Tamro eLearning –palvelun rekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Tamron oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja tarjotakseen asiakkailleen eLearning-palvelua ja hoitaakseen asiakkaan ja Tamron välistä asiakassuhdetta.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Käyttäjän koulutusrekisterin hoitaminen. Koulutusrekisteri muodostuu, kun käyttäjä tuottaa henkilökohtaista oppimisdataa palveluun esim. avaamalla, käyttämällä ja suorittamalla verkkokursseja ja oppimispolkuja sekä digitaalisia osaamismerkkejä. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja palvelun kehittämiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä (palvelua käyttävä yksityishenkilö) tallennetaan seuraavia tietoja:

Kaikki käyttäjät: etunimi, sukunimi, yhteystiedot, organisaatio, käyttäjäryhmä, käyttäjätunnus.

Lisäksi kerätään käyttäjäryhmittäin muita tietoja seuraavasti:

 • Tamron henkilöstön käyttäjät: henkilönumero, esimiesstatus, esimiehen nimi, yksikkö, vastuualueet
 • Apteekkien ja sairaala-apteekkien käyttäjät: asiakasnumero, apteekkiketjun nimi, lääkkeentoimitusoikeus, apteekkaristatus (on/ei)
 • Kuljetusliikkeet ja Tamron palveluntarjoajat: Kuljetusliikkeiden ja Tamron palveluntarjoajien käyttäjien osalta palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista, jossa palveluntarjoajana on Telia Tunnistus. Sen kautta tallentuu henkilön yksilöivä tunniste (HETU) ja syntymäaika. Lisäksi kerätään järjestelmään kirjautumisen yhteydessä käyttäjän työnantajayritys sekä sairaala-apteekki, jolle käyttäjä ajaa kuljetuksia.

Lisäksi kaikilta käyttäjiltä kerätään tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.

MyTamro eLearning-palvelun käyttö kerryttää lisäksi kaikilta käyttäjiltä seuraavia tietoja:

 • käyttäjän avaamat ja suorittamat kurssit, tehtävät, oppimispolut ja näihin liittyvät suoritusten arvosanat sekä myönnetyt todistukset ja digitaaliset osaamismerkit
 • lista käyttäjän palvelusta lataamista tiedostoista mukaan lukien henkilökohtaiset tiedot
 • tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä, suorituksen erääntymispäivämäärä ja tietolähde.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tamro säilyttää henkilötietoja 12 kk asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli, kuten Telia Tunnistus.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan Tamron valituille yhteistyökumppaneille tässä tietosuojaselosteessa kuvatun käyttötarkoituksen mukaisesti, esimerkiksi Telia Tunnistukselle käyttäjien vahvaa tunnistautumista varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille auditointien yhteydessä.

Tietoja ei luovuteta Tamron tai Tamron lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Osa Tamron IT-palveluista on kuitenkin ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan. Niissä tapauksissa, joissa Tamron palveluntarjoajat käyttävät EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevia alihankkijoita, varmistetaan, että kyseiset tiedot on suojattu asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla muun muassa käyttämällä EU-komission mallilausekkeita ja muita vaadittavia suojatoimia.

9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Aineisto on digitaalista ja siihen on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Tamron asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi tehdä tietojensa korjaus- tai poistopyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Tamron vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin kuin tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Vaatimus tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti ja rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Tamrolle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröity voi antaa Tamrolle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja. 

11. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Tamroon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tamro.com Tamron toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Tamro Oyj / Tietosuojavastaava, Rajatorpantien 41 B, 01640 Vantaa. Tamro voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tietosuojaseloste: kameravalvonta

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tamro Oyj (0533965-2), Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tamro Oyj / kiinteistö ja turvallisuus, Mika Marttinen ja Timo Lehtimäki, puhelinvaihde 020 44511

3. REKISTERIN NIMI

Tamron kameravalvontarekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Järjestelmän avulla Tamro Oyj voi huolehtia henkilöturvallisuudesta, kiinteistössä tapahtuvan liiketoiminnan turvallisuudesta, kiinteistön kunnon ja järjestyksen ylläpidosta ja vahinkojen aiheuttaneiden vastuuseen saattamisesta. Järjestelmään kerätään tietoa vain asioiden hoitamisen kannalta tarpeellisista kohdista. Järjestelmään kerätään tietoja, joita Tamro Oyj tarvitsee kohdassa 1. mainittujen kiinteistöjen ylläpitäjänä käyttäjiin, asiakkaisiin, henkilökuntaan ja omaisuuteen kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemisessä ja aiheutettujen vahinkojen vastuukysymysten selvittämisessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Järjestelmään rekisteröityy niiden henkilöiden kuvat, jotka liikkuvat ja oleskelevat Tamro Oyj:n omistamissa kiinteistöissä:

 • ulkoalueilla
 • aidatun alueen sisäpuolella
 • ajoporttien sisäänkäynneissä
 • kiinteistön sisäänkäynneistä
 • aulatiloissa

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tamro säilyttää nauhoitus enintään 3 kuukautta. Mikäli säilytysaikana tulee ilmoitus tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittavan ajan.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kiinteistön valvontakamerat, joiden vaikutusalueelta tiedot kerääntyvät.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Tamron ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan vain poliisille niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos.

9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Järjestelmän tietokoneet ovat sijoitettu lukittuihin tiloihin, johon on pääsy vain turvallisuuspäällikön määräämillä henkilöillä. Jokaiselle rekisterin käsittelyyn turvallisuuspäällikön oikeuttamalle henkilölle on annettu oma yksilöllinen käyttäjätunnus. joka on suojattu salasanoin. Tietoturva on varmistettu palomuurilla ja ajantasaisilla virustorjuntaohjelmistolla.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Tamron asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi tehdä tietojensa korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Tamron vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Tamrolle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Rekisteröity voi antaa Tamrolle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja

11. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Tamroon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tamro.com  Tamron toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Tamro Oyj / Tietosuojavastaava, Rajatorpantien 41 B, 01640 Vantaa. Tamro voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tietosuojaseloste verkkosivuston kävijälle

Suhtaudumme yksityisyyteen vakavasti ja kiinnitämme siihen erityistä huomiota henkilötietojen käsittelyssä ja käytössä, ja henkilötietojen suojeleminen on meille erittäin tärkeää. Jos henkilötietoja (esim. nimi, osoite tai muut yhteystiedot) kerätään, niitä käsitellään ja käytetään vain soveltuvien tietosuoja-asetusten mukaisesti.


Seuraavassa on tietoa siitä, miten tämän verkkosivuston käyttäjien henkilötietoja käsitellään. Henkilötiedoiksi luetaan kaikki tunnistetiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoitteet ja käyttötottumukset.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä, on: Tamro Oyj, (0533965-2), Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa


Kaikissa verkkosivuston tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tamro.com tai postitse. Lisää viestin aihekenttään / kuoreen tieto "Tietosuojavastaava".

 

2.  TIETOJEN KERÄÄMINEN SIVUSTOVIERAILUN AIKANA


(1) Kun verkkosivustoa käytetään pelkästään tietojen katseluun eli käyttäjä ei esimerkiksi rekisteröidy tai anna meille muita tietoja, keräämme ainoastaan ne henkilötiedot, jotka selain välittää palvelimelle. Kun verkkosivustolla vieraillaan, keräämme seuraavat tiedot, jotka ovat teknisesti tarpeellisia sivuston näyttämisen ja vakauden varmistamisen kannalta:

 • IP-osoite
 • Pyynnön päivämäärä ja kellonaika
 • Aikaero Greenwichin aikaan (GMT)
 • Pyynnön sisältö (tietty sivu)
 • Käyttöoikeuksien tila/HTTP-tilakoodi
 • Siirretyn datan määrä
 • URL-osoite, josta käyttäjä tuli sivustolle
 • Selaimen tyyppi
 • Käyttöjärjestelmä ja sen rajapinta
 • Selainohjelmiston kieli ja versio

(2) Edellisten tietojen lisäksi tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, kun käytät verkkosivustoamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa kiintolevylle. Ne välittävät tiettyjä tietoja sivuston omistajille. Evästeet eivät aja ohjelmia tai siirrä viruksia tietokoneeseesi. Ne parantavat internetin käyttökokemusta ja tarjontaa.

(3) Evästeiden käyttö:


a) Tällä verkkosivustolla käytetään seuraavan kaltaisia evästeitä, joista on annettu lisätietoja jäljempänä: väliaikaisia evästeitä (katso kohta b) pysyviä evästeitä (katso kohta c).


b) Väliaikaiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Tämä koskee erityisesti istuntoevästeitä. Niihin tallennetaan istunnon tunniste, jonka perusteella selaimen pyyntöjen voidaan tunnistaa liittyvän tiettyyn istuntoon. Näin tietokoneesi voidaan tunnistaa, kun palaat sivustolle. Istuntoevästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen.


c) Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti tietyn ajan jälkeen. Tallennusaika saattaa vaihdella evästeen mukaan maksimi tallennusajan ollessa 12 kuukautta. Evästeet voi poistaa milloin tahansa selaimen turva-asetuksista.


d) Voit määrittää selaimen asetukset mielesi mukaan. Voit esimerkiksi kieltää kolmannen osapuolen evästeiden tai kaikkien evästeiden hyväksymisen. Huomaa, että siinä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään sivuston kaikkia toimintoja.


e) Evästeiden avulla voimme tunnistaa seuraavilla vierailuillasi, onko sinulla jo tili. Muussa tapauksessa joudut kirjautumaan uudelleen joka kerran, kun käyt sivustolla.


f) Flash-evästeitä ei kerää selain vaan Flash-lisäosa. Käytämme myös HTML5-säilytysobjekteja, jotka tallennetaan mobiililaitteeseen. Näiden objektien avulla tarvittavat tiedot tallennetaan selaimesta riippumattomalla tavalla eivätkä ne vanhene automaattisesti.

Jos et halua käyttää Flash-evästeitä, asenna asianmukainen lisäosa, kuten Mozilla Firefoxin Better Privacy (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) tai Adobe Flash -evästeet tuhoava lisäosa Google Chromea varten. Voit estää HTML5-säilytysobjektien käytön käyttämällä selainta yksityisessä selaustilassa. Suosittelemme, että poistat evästeet ja tyhjennät selaushistorian säännöllisesti.


(4) Voit katsella verkkosivustoa myös ilman evästeitä. Internetselaimet on yleensä määritetty hyväksymään evästeet. Evästeet voi poistaa käytöstä milloin tahansa selaimen asetuksista. Näiden asetusten muuttamisohjeet ovat internetselaimen ohjetoiminnossa. Huomaa, että kaikki verkkosivustomme ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikein tai ollenkaan, jos evästeet on poistettu käytöstä.


(5) Tietojen käsittelyn oikeusperuste on Tamron oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja verkkosivuston toiminnan mahdollistavan vakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Muiden kuin välttämättömien evästeiden osalta käsittelyn oikeusperuste on suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, ellei toisin ole mainittu.

(6) Jos hyödynnämme muiden palveluntarjoajien palveluita ja haluaisimme käyttää tietojasi markkinointiin, tiedotamme asiasta yksityiskohtaisesti. Ilmoitamme myös, miten tietojen säilytysajan pituus määräytyy.

 

3. SÄHKÖPOSTIVIESTIT


Jos otat meihin yhteyttä yhteyslomakkeella tai sähköpostitse, tallennamme yhteystietosi kyselyn käsittelyä ja mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Poistamme tässä yhteydessä tallennetut tiedot, kun niitä ei enää tarvita, ja tietojen käsittelyä rajoitetaan, jos lakisääteinen säilytysaika niin velvoittaa.
Käsittelyn oikeusperuste on Tamron oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja rekisteröidyn kyselyn ja mahdollisten lisäkysymysten käsittelyä varten (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

 

4.  LISÄTOIMINNOT JA TARJOUKSET SIVUSTOLLA


(1) Sivuston tietosisällön lisäksi tarjoamme erilaisia palveluita, joista osa voi olla maksullisia. Niitä voi käyttää valintansa mukaan. Yleensä näiden palveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä antaa lisää henkilötietoja, joita käytetään palvelun tarjoamisessa ja joihin sovelletaan edellä mainittuja tietojen käsittelyn periaatteita. Maksullisten palveluiden tilauksia varten pyydetään lisätietoja, kuten maksutietoja. Nämä tiedot tallennetaan järjestelmiimme, kunnes lakisääteinen 12 kuukauden säilytysaika päättyy.

(2) Joissakin tapauksissa tietojasi käsittelevät ulkoiset palveluntarjoajat tai alihankkijoina toimivat käsittelijät. Nämä on valittu huolellisesti, ovat palveluksessamme ja heitä sitovat ohjeemme. Lisäksi ulkopuolisten palveluntarjoajien ja alihankkijoiden toiminta tarkastetaan säännöllisesti.

(3) Henkilötietosi voidaan välittää kolmansille osapuolille, jos osallistut yhdessä kumppaniemme kanssa tarjoamiin kampanjoihin, kilpailuihin, sopimusten päättämiseen tai vastaaviin palveluihin. Saat lisätieto-ja henkilötietojen antamisen yhteydessä.

(4) Jos palveluntarjoajamme tai kumppanimme sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, tämän seurauksista tiedotetaan tarjouksen kuvauksessa.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE


Henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella tietosuojalain-säädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Näissä tilanteissa riittävä tietosuojan taso on turvattu Euroopan komission laatimien mallisopimuslausekkeiden tai muun lainmukaisen siirtomekanismin avulla.


6.  LISÄOSAT

Google Analytics

a) Sivusto käyttää Google, LLC:n ("Google") Google Analytics -ohjelmaa, joka on tarkoitettu
verkkosivujen käytön analysointiin. Google Analytics -ohjelma käyttää myös evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöä. Evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstä siirretään yleensä Google-palvelimelle Yhdysvaltoihin, missä niitä myös säilytetään. Verkkosivustolla on kuitenkin käytössä IP-osoitteen anonymisointi. Google lyhen-tää IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai Euroopan talousalueella sijaitsevissa sopimusosa-puolissa. Täydellinen IP-osoite siirretään vain poikkeustapauksissa Google-palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä.

b) Google käyttää näitä tietoja puolestamme ja analysoi niiden avulla kävijän vierailua verkkosivustolla, koostaa raportteja verkkosivuston käytöstä ja tarjoaa muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.

c) Google ei yhdistä selaimen siirtämää IP-osoitetta muihin hallussaan oleviin tietoihin. Google saattaa myös siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, jos laki niin edellyttää tai jos nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta.

d) Voit poistaa evästeet tietokoneesta milloin tahansa valitsemalla soveltuvan vaihtoehdon selaimen vali-kosta tai poistamalla evästeet kiintolevyltä. Lisätietoja on selaimen ohjevalikossa.

e) Voit kieltää evästeiden käytön määrittämällä soveltuvat selaimen asetukset. Emme kuitenkaan suosittele sitä, sillä siinä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään kaikkia sivuston toimintoja. Voit myös estää evästeen sivuston käytöstä keräämien tietojen (IP-osoite mukaan lukien) lähettämisen Googlelle ja näiden tietojen käsittelemisen Google-yhtiössä lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan seuraavasta osoitteesta: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

f) Lisätietoja on osoitteessa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Huomaa, että verkkosivuston Google Analytics -ohjelmaan on lisätty koodi "_anonymizeIp();". Tämä takaa kerättyjen IP-osoitteiden anonyymin keräyksen.

Google Maps

Tämä verkkosivusto käyttää Google Maps API -rajapintaa maantieteellisten tietojen esittämiseen. Kun käytät Google Maps -palvelua, Google kerää, käsittelee ja käyttää tietoa karttatoimintojen käytöstä.

Lisätietoja Googlen tietojenkäsittelystä on Googlen tietosuojaselosteessa. Voit myös muuttaa henkilötieto-jen suojaan liittyviä asetuksia tietosuojakeskuksessa.

Googlen selainfontit

Google-fonttien avulla parannetaan tietojen visuaalista esittämistä tällä sivustolla. Selainfontit siirretään sivun näyttämistä varten selaimen välimuistiin, kun sivulle siirrytään. Jos selain ei tue Googlen selainfontteja tai salli niiden käyttöä, tekstit näytetään käyttämällä oletusfonttia.


Tiedot, jotka vierailun yhteydessä kerätään, lähetetään resurssikohtaiseen verkkotunnukseen, kuten fonts.googleapis.com tai fonts.gstatic.com. Niitä ei yhdistetä tietoihin, joita saatetaan kerätä tai käyttää hyväksyttyjen Google-palveluiden rinnakkaiskäytön yhteydessä.


Voit määrittää selaimen siten, että fontteja ei ladata Google-palvelimilta (esim. asentamalla lisäosia, kuten NoScript tai Ghostery Firefox -selainta varten.) Jos selain ei tue Google-fontteja tai jos yhteys Google- palvelimiin on estetty, tekstit näytetään käyttämällä järjestelmän oletusfonttia.

Vimeo

Tämä verkkosivusto käyttää lisäosia, jotka omistaa amerikkalainen yritys nimeltä Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Tästä syystä lokitietoja saatetaan siirtää sivustoltamme Vimeolle.

Vimeon Yhdysvalloissa sijaitseva palvelin tallentaa automaattisesti tietoja ("lokitietoja"), kuten tietoja, jotka selaimesi lähettää sivustolle vierailun yhteydessä, tai tietoja, jotka mobiilisovellus lähettää käytön yhteydessä. Nämä lokitiedot saattavat sisältää IP-osoitteesi, sen sivuston osoitteen, jolla kävit ja joka käyttää Vimeo-ominaisuuksia, selaimen tyypin ja asetukset, pyynnön päivämäärän ja kellonajan, tietoa Vimeon käytöstä sekä evästeet.


Lisätietoja tietojen keräämisestä, omien tietojesi arvioinnista ja käsittelystä Vimeo-yrityksessä sekä tähän liittyvistä oikeuksistasi on Vimeon tietosuojaselosteessa: http://vimeo.com/privacy.

Sosiaalisen median lisäosat

Sivustollamme on sosiaalisen median lisäosia, joita sosiaaliset verkostot käyttävät. Tietojesi suojauksen vuoksi sivustolla käytetään rajoittamattomien lisäosien sijaan HTML-linkkejä (saksAlaisen c’t-lehden Shariff-ratkaisu). Näin varmistetaan, että sosiaalisen verkoston tarjoajan palvelimiin ei muodosteta yhteyttä, kun avaat jonkin sivustomme sivun, joka sisältää lisäosia. Kun jotakin painiketta napsautetaan, palveluntarjoajan sivu avautuu uuteen ikkunaan, jossa voit halutessasi painaa Jaa-painiketta (syötettyäsi tarvittaessa ensin kirjautumistiedot).

Tietoa tietojen keräyksen tarkoituksesta ja laajuudesta, tietojen käsittelystä ja käytöstä palveluntarjoajien sivuilla sekä yksityisyyden suojaamiseen liittyvistä oikeuksista ja asetuksista on seuraavien palveluntarjoajien tietosuojatiedoissa:

XING AG (Dammtorstr. 30 - 20354 Hamburg - Germany)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)
Facebook Inc. (1601 p. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)

 

7. TIETOJEN YKSITYISYYTEEN LIITTYVÄT OIKEUTESI


Seuraavassa on tietoa yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvistä oikeuksistasi.

Oikeus saada pääsy tietoihin
Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan perusteella sinulla on oikeus pyytää vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, sekä pyytää tietoa kyseisistä tiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan perusteella sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen täydentämistä tai oikaisemista.

Oikeus tietojen poistamiseen
Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan perusteella sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jollei mikään lakisääteinen velvoite estä tietojen poistamista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan perusteella sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan perusteella sinulla on oikeus pyytää saada meille toimitetut tiedot sekä pyytää, että kyseiset tiedot siirretään toiselle käsittelijälle.

Vastustamisoikeus
Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan perusteella sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä milloin tahansa.

Oikeus peruuttaa suostumus
Yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan sinulla on oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn milloin tahansa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan perusteella sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

 

8. YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA


Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojalausuntoa. Muutokset voivat olla tarpeen teknisen kehityksen vuoksi. Siksi tietosuojalausunnon kulloinenkin versio on hyvä lukea säännöllisesti.


Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita henkilötiedoistasi, ota yhteyttä rekisterinpitäjään tämän tieto-suojaselosteen alussa ilmoitettujen yhteystietojen mukaisesti.

 

Tietoa evästeistä