Pieni poika nauraa äidin sylissä.

Vastuullisuus meillä

Me Tamrossa teemme työtämme koko suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi. Toiminnassamme huomioimme vastuullisuuden niin työntekijöitämme, asiakkaitamme, yhteiskuntaa kuin ympäristöä kohtaan.

Olemme Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Vastaamme lääkejakeluketjussa siitä, että apteekit, sairaalat ja kuluttajat saavat tarvitsemansa lääkkeet ja terveystuotteet luotettavasti ja turvallisesti. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ehkäisemme myös lääkeväärennösten pääsyä lailliseen lääkejakeluketjuun.

Tamro on vastuullinen työnantaja 470 tarmolla, taidolla ja sydämellä työskentelevälle tamrolaiselle. Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin ja kehittyvät työssään. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia läsnä olevalla ja oikeudenmukaisella johtamisella.

Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin​, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

Strateginen yritysvastuu Tamrossa

Tamron tavoitteena on olla luotettavan terveydenhuollon vastuullinen edelläkävijä Suomessa. Visiomme toteuttamiseksi olemme määritelleet strategiselle yritysvastuulle oheiset kolme fokusaluetta tavoitteineen ja toimenpideohjelmineen.

Tamrolaiset tekevät merkityksellistä työtä, mikä kannustaa heitä kehittämään osaamistaan ja ammattitaitoaan. Rohkaisemme itsenäiseen ajatteluun ja uskomme jatkuvaan oppimiseen. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia läsnäolevalla ja oikeudenmukaisella johtamisella.

Pyrimme ennakoimaan asiakkaidemme tarpeet ja ylittämään heidän odotuksensa. Vastuullisena edelläkävijänä haluamme edistää koko terveystoimialan vastuullisuutta ja menestystä. Kehitämme toimialan sisäisiä sekä sidosryhmiämme osallistavia verkostoja. Ajamme entistä avoimempia liiketoiminnan käytäntöjä.

Lahjomattomuus ja suoraselkäisyys ovat kaiken toimintamme perusta. Kehitämme liiketoimintaamme pitkäjänteisesti ja huolehdimme yhteiskunnallisista velvoitteistamme. Toimimme aktiivisena ja aloitteellisena osapuolena vuoropuhelussa sidosryhmiemme kanssa. Teemme työtä sen eteen, että jättämämme ympäristöjalanjälki ei uhkaa luonnon eikä ihmisten hyvinvointia.

Tamron vastuullisuuspolitiikka

Raportoimme yritysvastuusta osana PHOENIX-konsernia, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja. Vastuullisuus on koko PHOENIX-konsernin liiketoiminnan ytimessä ja pohjautuu konsernin arvoihin, visioon ja missioon. Osana konsernia olemme sitoutuneita tukemaan Yhdistyneiden Kansakuntien Kestävän kehityksen tavoitteita.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja, normeja sekä eettisesti hyväksyttyjä toimintatapoja. Nämä periaatteet, Tamron arvot ja strategia sekä strategisen yritysvastuun viitekehys ohjaavat päätöksiämme ja kaikkea tekemistämme. Niiden lisäksi Tamron vastuullisuustyötä ohjaavat seuraavat linjaukset:

Tamron vastuullisuustyötä ohjaavat periaatteet

Tamron vastuullisuustyötä tukevat vastuullisuuspolitiikan lisäksi PHOENIX-konsernin Compliance-ohjeistukset, konsernin Eettinen toimintaohje (Code of Conduct), Tamron laatupolitiikka sekä Tamron ympäristöpolitiikka ja -järjestelmä. Seuraamme yritysvastuutyömme tuloksia, viestimme niistä säännöllisesti sekä raportoimme niistä osana PHOENIX-konsernin yritysvastuuraporttia.

Eettisen toimintaohjeen (Code of conduct) lähtökohtana on, että PHOENIX-konserni ja kaikki sen tytär- ja osakkuusyhtiöt noudattavat voimassa olevia lakeja sekä kunnioittaa sananvapauden, tiedonsaantioikeuden, median riippumattomuuden ja henkilöllisyyssuojan periaatteita. Toimintaohje asettaa tietyt perusvaatimukset kaikille konsernin eri yhtiöiden työntekijöille ja luo edellytykset positiiviselle ja eettiselle työympäristölle.

Tamron johto on määritellyt yhtiölle visioon, strategiaan ja tavoitteisiin soveltuvan laatupolitiikan, joka sisältää sitoutumisen toiminnalle asetettujen vaatimusten täyttämiseen, laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen sekä muodostaa perustan laatutavoitteiden asettamiselle. Laatupolitiikka ottaa huomioon myös tärkeimpien sidosryhmien odotukset Tamron toiminnalle.

Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti huomioimme ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassamme, palveluiden kehittämisessä sekä päätöksenteossa. Tutkimme ja arvioimme säännöllisesti toimintamme ympäristövaikutuksia ja -riskejä, sekä asetamme tiukempia tavoitteita vähentääksemme niitä. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan kehitämme jatkuvasti ympäristöjärjestelmäämme. Koulutamme henkilökunnallemme ekotehokkaita työtapoja ja oman työnsä ympäristövaikutuksia. Edellytämme ympäristövastuullista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Sitoudumme noudattamaan asiaankuuluvia ympäristölakeja sekä alueellisia ympäristövaatimuksia ja -säädöksiä sekä ISO 14001 -standardin mukaisia ympäristöjärjestelmävaatimuksia.

Vastuullisuuden johtaminen ja vastuullisuustyön organisointi

Päävastuu PHOENIX-konsernin yritysvastuun johtamisesta on konsernin pääjohtajalla ja johtoryhmällä. Tamron vastuullisuustyötä johtavat yhtiön toimitusjohtaja ja laatujohtaja johtoryhmän hyväksymän strategisen yritysvastuun toimintaohjelman mukaisesti.

PHOENIX-konsernin vastuullisuuspäällikkö vastaa konsernin vastuullisuustyön kehittämisestä ja koordinoinnista tytäryhtiöiden kesken. Hän on vastuussa konsernin yritysvastuun raportoinnista ja yritysvastuun sidosryhmäsuhteista.

Konsernin tytäryhtiöiden, kuten Tamron, vastuullisuuspäälliköt vastaavat vastuullisuustyön kehittämisestä ja juurruttamisesta paikallisella tasolla yhteistyössä maajohdon, liiketoimintojen ja keskeisten funktioiden, kuten henkilöstö-, laatu- ja lakiasiain yksiköiden kanssa.

Tamron sidosryhmätyö

Yksi Tamron strategisen yritysvastuun painopisteistä on avoimuus ja vastuun kantaminen. Avoimuuteen kuuluu aktiivinen ja aloitteellinen sidosryhmätyö. Tähtäämme pitkäjänteiseen vuorovaikutukseen.

Mittaamme Tamron asiakaskokemusta, tunnettuutta, mainetta ja sidosryhmätukea säännöllisesti sekä kuuntelemme sidosryhmiämme ja kartoitamme heidän odotuksiaan jatkuvasti. Aktiivisen vuoropuhelun tavoitteena on tunnistaa liiketoimintaamme liittyviä mahdollisuuksia, riskejä ja kehittämiskohteita.

Tamron tärkeimmät sidosryhmät ovat:

 • lääke- ja terveystuoteyritykset
 • apteekit
 • sairaalat ja lääkekeskukset
 • viranomaiset
 • päättäjät ja vaikuttajat
 • järjestöt ja yhdistykset
 • media
 • suuri yleisö
 • Tamron työntekijät
 • Tamron tytäryhtiöiden johto ja muut avainhenkilöt
 • PHOENIX-konsernin johto ja muut avainhenkilöt

Yhdessä vastuullisesti

Aalto, jonka päällä reseptilääkkeen etiketti. Etiketissä teksti: Vie vanhat lääkkeet apteekkiin. Ne eivät kuulu viemäriin tai roskikseen.

Lääkkeetön Itämeri

Lääkehävikin vähentämisessä teemme työtä PHOENIX-konsernitason tavoitteiden mukaisesti.

Lääkkeetön Itämeri -kampanjassa viestimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa siitä, kuinka vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet hävitetään oikein, jotta ne eivät päädy kuormittamaan vesistöjämme. Käyttämättä jääneet lääkkeet tulee aina palauttaa apteekkiin.

FIBS logo

FIBS ry:n jäsen

Tamro on FIBS ry:n jäsen. FIBS on Suomen johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja asiantuntijuuden kehittäjä. FIBSin tavoitteena on saada suomalaisyritykset innovoimaan tuottavia ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin yhteistyössä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa ja nousemaan näin kestävän liiketoiminnan huipulle globaalisti.

Isä ja äiti pitävät lasta kädestä. Perhe kuvattu ulkona takaa päin.

Hope ry

Teemme yhteistyötä Hope Yhdessä Yhteisesti ry:n kanssa. Lahjoitamme esimerkiksi ruokalahjakortteja lapsiperheille toimipaikkakunnillamme pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Tamron kesätyöntekijä Katarina Kuikko.

Vastuullinen kesäduuni

Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, ja tarjoamme vuosittain mielekästä kesätyötä kymmenille työuransa alkuvaiheessa oleville nuorille. Lue lisää kesätöistä Tamrolla.