Lääke lähellä potilasta

7.12.2018 11:17
Ajankohtaista/Partner stories
Vaasan sairaala-apteekin apteekkari Jussi-Pekka Rauha

Vaasan sairaala-apteekki pyrkii jatkuvasti tehostamaan ja automatisoimaan lääkejakeluaan, jotta henkilökunta voi keskittyä yhä paremmin farmaseuttiseen neuvontatyöhön sekä lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen. Siten myös sairaanhoitajien aikaa vapautuu potilastyöhön.

Työntekijät saivat huokaista helpotuksesta vuoden 2017 keväällä, kun monivuotinen evakkojakso parakkitiloissa päättyi. Ap­teekkari Jussi-Pekka Rauha toteaa, että uu­siin tiloihin muuton jälkeen tuntui kuin olisi harpattu pari vuosikymmentä eteen­päin. Viime vuosien aikana apteekissa on otettu myös uutta teknologiaa ahkerasti käyttöön.

– Muuton myötä käyttöön otettiin varastorobotti, jonka kautta jakelemme puolet nimikkeistämme. Toinen puoli keräilystä tehdään pääosin kannettavilla keräilypäätteillä, joissa hyödynnämme viivakoodivarmennusta.

Rauha kertoo, että lääkkeenvalmistuslaboratorion puolella on prosessivalidointivaiheessa myös robotti, joka sekoittaa kuiva-aineista ja käytettävistä laimennus­nesteistä valmiita iv-antibioottiannoksia ruiskuihin.

Isompi rooli hoitoketjussa

Sairaala-apteekin kolme päätehtävää ovat lääketoimitus, lääkkeenvalmistus sekä farmaseuttien jalkautuminen eri sairaa­lan osastoille. Lähes 30 työntekijää huo­lehtivat Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekissa siitä, että hyllystä, varastosta tai suoraan sairaalan eri yksiköistä löytyy kulloinkin potilaan tarvitsema lääke.

Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistuslaboratoriossa valmistuvat potilaskoh­taiset lääkeannokset, kuten sytostaatti­annokset, jotka toimitetaan apteekista käyttövalmiina potilaiden hoitoa varten.

– Osastofarmaseuttimme tekevät lisäksi tärkeätä työtä muun muassa kotilääkityksen tarkastamisessa, yhteensopimattomuuksien havainnoimisessa sekä poti­laalle annettavassa lääkeinformaatiossa, toteaa Rauha.

Jussi-Pekka Rauha näkee, että lähitule­vaisuudessa sairaala-apteekki ottaa yhä isompaa roolia lääkehuollon ketjussa. Esimerkkinä tästä on eräässä yksikössä käynnissä oleva pilottiprojekti. Apteekki varmistaa, että yksikön lääkekaapeissa on aina riittävä määrä tiettyjä ennalta nimet­tyjä lääkevalmisteita. Tarkoitus on, että täyttöpalvelukonseptia laajennetaan myös muihin soveltuviin yksiköihin. Tulevai­suudessa osastoilla nähdään kenties myös sähköisiä lääkekaappeja.

Toinen kehityskohta liittyy riskilääkkei­den käyttökuntoon saattamiseen.

– Tiettyjen suonensisäisten lääkkeiden käsittelyyn liittyy riskejä. Sen sijaan että sairaanhoitaja liuottaa ja laimentaa lääkkeen osastolla, lääke valmistettaisiin käyttökuntoon jo sairaala-apteekissa. Tähän myös valvova viranomainen kan­nustaa meitä.

Rauhan mukaan osastofarmasiaa suunnataan pois rutiininomaisesta lääke­logistiikasta yhä enemmän kliinisen työn suuntaan, ja kohti farmaseuttisen asian­tuntemuksen parempaa hyödyntämistä.

– Tämä tarkoittaa potilaan lääkehoitoon liittyviä tarkastuksia, neuvontaa ja muuta farmaseuttista tarkastelua. Kun apteekin sisällä lääkelogistiikka automatisoituu, työvoimaa riittää meillä paremmin lääk­keiden käyttökuntoon saattamiseen. Ja se työ on pois hoitajilta, jolloin heille jää paremmin aikaa potilastyöhön.

Voimaa verkostosta

Kehityshankkeet vaativat Rauhan mu­kaan paljon työtä ja kärsivällisiä kokei­luja.

– Mieluummin kannattaa aloittaa pienesti ja hakea toimintatapoja rauhassa. Kun homma alkaa toimia ja osaaminen työyhteisössä kasvaa, on toimintaa helppo laajentaa.

Hankkeissa vaaditaan myös tiivistä yhteistyötä sairaalan eri yksiköiden sekä esimerkiksi it-osaston ja eri laite-ja ohjelmatoimittajien kanssa. Palapelissä on monta eri palaa.

Sairaala-apteekin johtamisen näkökulmasta avainasemassa ovat Rauhan mukaan sairaalaorganisaation tuki toiminnalle sekä kokenut ja osaavaa, vahvasti kaksikielinen apteekkihenkilö­kunta.

– Meillä on paljon pelkästään ruotsia ja pelkästään suomea puhuvia asiakkaita, ja palvelemme kumpiakin yhtä hyvin.

Rauha kiittelee myös sairaala-apteek­kien keskinäistä verkostoa.

– Vuosi vuodelta arvostan sitä yhä enemmän. Alalla vallitsee hyvä yhteistyö­henki, emmekä kilpaile toisiamme vas­taan, vaan menemme samaan suuntaan. Tutustumiskäyntejä järjestetään puolin ja toisin, ja aina löytyy joku kollega, jonka kanssa voi tuumata ratkaisua ajankohtai­seen ongelmaan.

Mukana Tamro LINK Hospital -palvelun kehittämistyössä

Jussi-Pekka Rauha oli työnsä ohella mukana Tamro LINK Hospital -palvelua kehittänees­sä työryhmässä. Palvelu syntyi sairaaloiden ja lääkeyritysten tarpeesta saada apua sairaala­lääkkeiden uudenlaisten hinnoit­telusopimusten hallinnointiin.

Palvelu keventää sairaalan osastoilla ja sairaala-apteekeissa arvopohjaisesti hinnoiteltuihin lääkkeisiin liittyvää työmäärää. Se kokoaa kaikkiin sopimuksiin liittyvät tiedot, ja hoitohenkilöstön on helppo syöttää tieto potilaan saamasta lääkeannok­sesta ja hoitojaksosta keskitetysti yhteen paikkaan. Lääkkeiden arvo- ja vaikuttavuuspohjaiset hinnoittelumallit antavat sai­raaloille aiempaa enemmän mahdollisuuksia valita potilaalle paras lääkehoito kustannustehokkaasti. Hinnoittelumallien avulla sairaala maksaa vain osan potilaan lääkkeestä, tai potilaskohtaisesti hoidosta saadun terveyshyödyn mukaan.

– Eri näkökulmat ja osapuolet olivat hankkeessa hyvin edustet­tuina. Itse edustin keskisuuren keskussairaalan apteekkia.

Rauhan mukaan oli mukavaa suunnitella palvelua, jossa on selvä tarve hallinnoida tietyn­laista ongelmaa ja käydä askel askeleelta prosessia ja sen haasteita läpi.

– Lopputulos on varsin onnis­tunut, ja palvelu on nyt operatii­visessa käytössä. Se on ratkais­sut juuri niitä ongelmia, joita varten sitä aikanaan ruvettiin rakentamaan.

 

Artikkeli on julkaistu Tampuriini-lehdessä 6/2018.